02/04/2018 11:02 02/04/2018 11:02 370
Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng;
 
7.4. Miễn nhiêm bà Thái Việt Anh 
 
 
 
 
 

Chia sẻ: