01/06/2017 10:02 01/06/2017 10:02 1706
Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu rất hân hạnh được đón tiếp đ/c Hoàng Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim) - cổ đông lớn của Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu .
 
Cùng các quý vị cổ đông đại diện cho các tổ chức (Tổng Công ty PVFCCo, Tổng Công ty SCIC, Công ty PVPS, Công ty PSI) là thành phần quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội. 
 
Tại Đại hội, các cổ đông Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu đã lắng nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau: 
 
1.Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty
 
2.Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;
 
3.Tờ trình về kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2016 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2017;
 
4.Tờ trình của Giám đốc Công ty về phương án phân phối lợi nhận năm 2016 của cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ;
 
5.Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách đối với ông Phạm Việt Thắng và thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;
 
6.Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ;
 
7.Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động  năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
 
8.Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 
Tại Đại hội, Ông Hoàng Dương - Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc Công ty Petechim (đại diện cho cổ đông lớn của cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ) đã có những ý kiến phát biểu chia sẽ, đóng góp quý báu với Đại hội nhằm góp phần cho Công ty cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu ngày càng phát triển ổn định, bền vững và sớm đưa cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu lên một tầm cao mới. 
 
Sau 2,5 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu đã thành công tốt đẹp. 
 
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của cá cược bóng đá hợp pháp ở đâu

Chia sẻ: